Mascarille

Home / Danse / 2017 / The Eternal Tides - LIN Lee-chen 316

The Eternal Tides - LIN Lee-chen

Artistic Director & Choreographer : LIN Lee-chen
Producer : CHEN Nien-chou Visual Concept : LIN Lee-chen Lighting Design & Technical Director : CHENG Kuo-yang Costume Design : WANG Chia-hui Stage Manager : CHENG Tzu-wei Singer : HSU Ching-chwen Drum : HO Yi-ming、Hsiao Ying Rehearsal Master : TSAY Bi-jue Associate Rehearsal Master : CHENG Chieh-wen Principal Female Dancers : WU Ming-ching、WANG Chien-yi Female Dancers : TSAY Bi-jue、FENG Kai-lun、CHEN Yi-wen、CHEN Yi-yi、 CHAN Hui-fang、CHENG Yu-shu、WU Pei-chien Principal Male Dancers : CHENG Chieh-wen、CHEN Chi-shun Male Dancers : PING Yen-ning、HUANG Yao-ting、CHEN Hung-chi、 GUO Ding-wei、LIN Kun-yu、WANG Wei-fan
Legend Lin Dance Theatre
TIFA : Taiwan Internationnal Festival of Arts du 9 au 12 Mars 2017 National Theatre
Photos : © Michel Cavalca